Leven als intens begaafde man of vrouw


INTENSITEIT en COMPLEXITEIT als hoofdkenmerken van begaafdheid

Hoewel de meerderheid van de bevolking de term 'hoogbegaafdheid' nog steeds associeert met 'bovenmatige intelligentie' klopt dit slechts gedeeltelijk. Hoogbegaafdheid wordt vaak verward met hoogintelligentie. Dit gezegd zijnde, is het wel zo dat intens begaafde kinderen en volwassenen vrijwel altijd bovengemiddelde intelligentie vertonen op bepaalde domeinen.

Door onverwerkte pijnstukken, door miskenning van het kind/de volwassene kan deze intelligentie echter onder een dikke laag traumastof zitten. De authenticiteit, de ware aard van het intens begaafde kind of de volwassen man of vrouw kan niet volledig tot bloei komen. Hierdoor zie je vaak dat de aangeboren intelligentie en talenten niet ten volle tot uiting komen en onvoldoende benut worden.

Dé belangrijkste kenmerken van (hoog)begaafdheid zijn intensiteit en complexiteit.

Intensiteit en complexiteit bij hoogbegaafdheid en trauma Social Balance

Niveaus van begaafdheid

Begaafdheid bevindt zich op een spectrum. Er kunnen 5 types van begaafdheid onderscheiden worden gaande van lichtjes begaafd tot extreem begaafd. 2 vormen bevinden zich aan de linkerzijde van spectrum - in het Engels 'mildly gifted' en 'moderately gifted' genoemd. En dan zijn er 3 vormen aan de rechterzijde van het spectrum, namelijk 'highly gifted (hoogbegaafd), 'exceptionally gifted' en 'profoundly gifted'. 

Wanneer je je aan de rechterzijde van het spectrum bevindt, heb je de meeste kans op onbegrip vanuit je opvoeding en vanuit de maatschappij. Je behoort dan namelijk tot een aanzienlijke minderheid binnen de wereldbevolking.

Holistische visie op begaafdheid en op IQ-testen

Binnen de visie op (hoog)begaafdheid heb je 2 stromingen: een eerder academisch geschoolde stroming en een meer alternatieve/holistische stroming. Zelf behoor ik tot de holistische stroming.

Waar de academische stroming meer aandacht gaat schenken aan IQ-testen, kom je die nadruk op testen veel minder tegen binnen de holistische stroming.

De academische stroming houdt vaak minder rekening met de component 'gifted trauma'. Zij gaan uit van testen waarbij er  weinig tot geen rekening wordt gehouden met de invloed van trauma op het leven van het begaafde kind of de begaafde volwassene. 

Wanneer er testen worden afgenomen bij kinderen/volwassenen die nog met een zekere mate van onverwerkt trauma kampen, kunnen deze testen een vertekend beeld vormen.

Ik heb zelfs voorbeelden gezien van kinderen waarbij een eerdere testing een score van IQ 70 werd afgenomen, terwijl achteraf bleek dat deze kinderen wel effectief hoogbegaafd bleken te zijn.

Bovendien meten IQ-testen maar een bepaald aantal componenten van hoogbegaafdheid. 

Living with intensity - intensiteit bij begaafdheid


Leven met intensiteit

Deze blog gaat over de component intensiteit bij (hoog)begaafdheid. De tekst is gedeeltelijk geïnspireerd op de theorie van Dabrowski. Binnen de theorie van Dabrowski wordt er gesproken over 'overexcitabilities' (OE's). Ik vertaal deze 'overexcitabilities' naar 'intensiteit'. Onderstaand vind je een overzicht van de 5 types van intensiteit zoals gedefinieerd door Dabrowski.

1. Emotionele intensiteit

Mogelijke kenmerken van emotionele intensiteit:
* (erg) diep voelen
* een diep verlangen naar connectie binnen relaties
* op zoek naar diepgang
* diepe loyauteit
* sterk rechtvaardigheidsgevoel
* empathisch
* sterk verantwoordelijkheidsgevoel
* zelf-introspectief
* neiging tot emotioneel eten
* energieën/stemmingen van anderen voelen
* de zwaarte van de wereld, van andere mensen kunnen aanvoelen

2. Psychomotorische intensiteit 

Mogelijke kenmerken van psychomotorische intensiteit:
* rusteloosheid
* snel praten
* overgaan tot snelle actie
* impulsiviteit
* enthousiasme
* nerveuze tics (nagelbijten, bepaalde gezichtstrekken)
* overdreven reageren

Bij kinderen wordt deze intensiteit vaak verward met ADHD.
Het verschil is dit: een kind met ADHD is vrijwel altijd druk. Een (hoog)begaafd kind dat hoog scoort op de schaal van psychomotorische intensiteit is niet altijd druk. Het weet zich perfect aan te passen. Zo kan zo'n kind erg druk en beweeglijk zijn in situaties waarin het volledig zichzelf kan zijn (bijvoorbeeld bij begrijpende ouders, bij vriendjes, in hobby's) en zich erg rustig gedragen in een klassituatie waarin het zich niet volledig thuisvoelt of waarin het aanvoelt dat het niet wenselijk is om er 'te druk' te zijn. Door zijn vaak bovengemiddelde intelligentie weet zo'n kind zich perfect aan te passen. 

3. Intellectuele intensiteit

Wanneer er gesproken wordt over hoogbegaafdheid wordt vaak meteen de associatie met intelligentie gemaakt. Intellectuele intensiteit is echter slechts 1 van de 5 vlakken die door Dabrowski gedefinieerd zijn.

Mogelijke kenmerken van intellectuele intensiteit:
* ontzettende nieuwsgierigheid
* erg leergierig
* out-of-the-box denken en/of handelen
* moeite hebben met focus
* zin voor detail
* zoekend naar waarheid
* autonoom denken
* 'overthinking': blijven nadenken, blijven analyseren
* top-down denken: analyses maken vanuit het grotere geheel
* kritisch ingesteld
* neiging tot arrogantie

4. Zintuiglijke intensiteit

Bij kinderen en volwassenen die zintuiglijk intens zijn, komen beelden, geluiden, geuren, kleuren, aanrakingen sterker binnen

Mogelijke kenmerken van zintuiglijke intensiteit:
* intens kunnen genieten van kleuren, van kunst, van esthetiek
* kieskeurige eters (vooral bij kinderen)
* oog voor detail 
* streven naar harmonie
* gevoelig voor etiketjes in kleding, voor naden in kousen, voor bepaalde kledingstoffen
* bij volwassenen: intens kunnen genieten van verbonden seksualiteit (indien voldoende in contact met eigen lichaam)

5. Creatieve intensiteit

Mogelijke kenmerken van creatieve intensiteit:
* een rijke fantasie
* levendige dromen
* out-of-the-box creatief
* inventief
* specifiek gevoel voor humor
* liefde voor muziek en kunst
* uitgebreid gebruik van metaforen
* beelddenken

De 5 bovengenoemde intensiteitsniveaus van Dabrowski geven een waardevolle leidraad. Ik ben Dabrowski dan ook ontzettend dankbaar voor het werk dat hij voor ons verricht heeft. Een fijn boek hieromtrent is 'Living with intensity' - edited by Susan Daniels, Ph.D. & Michael M. Piechowski, Ph.D. 

Intensiteit bij hoogbegaafden met gifted trauma

Aanvulling op Dabrowski

Hoewel ontzettend waardevol, is de theorie van Dabrowski voor mij onvolledig. Ik heb er zelf 2 categorieën aan toegevoegd; 'existentiële intensiteit' en 'spirituele intensiteit'. Ik heb deze toegevoegd omdat ik existentiële en spirituele intensiteit niet enkel sterk bij mezelf herken, maar ook bij vele andere (hoog)begaafde kinderen en volwassenen. Zo kom ik tot 7 kenmerken. Net zoveel als de traditionele chakra's, evenveel als de kleuren van de regenboog.

6. Existentiële intensiteit

Mogelijke kenmerken van existentiële intensiteit:
* sterke focus op zingeving
* zich vragen stellen over de zin van het (eigen) bestaan
* uitdagende relatie met het vrouw-zijn, met het vrouwelijke lichaam
* uitdagende relatie met het man-zijn, met het omarmen van eigen gevoeligheid
* de wereld willen verbeteren
* sterke verbondenheid met Moeder Natuur
* sterke verbondenheid met de mensheid
* sterke gevoeligheid voor de huidige klimaatswijziging
* het gevoel hebben niet thuis te horen in deze maatschappij, op deze planeet

7. Spirituele intensiteit

Vaak merk ik bij mijn cliënten dat ze zich geen blijf weten met hun spiritualiteit. Het kan té overweldigend zijn, ze durven er met niemand over te spreken, ze vrezen om nog meer als outcast gezien te worden. Bij mezelf heeft het miskennen van mijn spirituele intensiteit mij ook lange tijd het versterkte gevoel gegeven dat er 'iets mis was met mij'.

Mogelijke kenmerken van spirituele intensiteit:
* een sterk ontwikkelde intuïtie (des te sterker als er voldoende trauma geheeld is)
* energieën kunnen aanvoelen
* diepe verbinding voelen met de wereld, met Moeder Natuur, met het ontastbare (zoals God, het Universum, de Bron)
* zien en kunnen veranderen van electromagnetische velden van mensen
* aura's kunnen zien
* kunnen communiceren met dieren, planten, kristallen, sterren, lichtwezens, engelen, gidsen, spirits
* paranormale begaafdheid zoals heldervoelendheid, helderwetendheid, helderhorendheid, helderziendheid, helderruikendheid
* telepathische gaven
* intens dromen en deze dromen van betekenis weten te voorzien
* kunnen reizen tussen verschillende werelden en/of verschillende levens
* de ziel van iemand kunnen lezen, kunnen aanvoelen
* aangetrokken voelen tot oude wijsheden zoals bijvoorbeeld sjamanisme
* gevoelig zijn voor 'gifted bonding' cq je té prompt en té intens verbinden in een relatie met een gelijkgestemde gifted soul
* sterke synchroniciteit ervaren
* gevoeligheid voor 'spiritual bypassing' (spiritualiteit inzetten om intens opgelopen trauma te ontwijken)
* gevoel hebben een 'old soul' te zijn, een 'lichtwerker', een 'schaduwwerker', een 'sjamaan', een 'earth keeper', een 'wisdom keeper', een 'empath' ~ specifiek over 'empaths' kan je hier meer lezen: https://socialbalance.be/nl/blog/artikel/er-niks-mis-met-jou-over-empaths

Soulmates bij hoogbegaafdheid - gifted bonding


Link tussen deze intensiteit en opgelopen trauma

Begaafde volwassenen hebben vaak een erg uitdagende kindertijd en/of jeugd achter de rug. Velen van ons hebben zich miskend en onbegrepen gevoeld. Dit kan uitgemond zijn in 'gifted trauma'. Trauma is niet wat er gebeurd is, maar hoe het bij iemand is 'binnengekomen'. Door de intensiteit van begaafde mensen kunnen traumatische ervaringen veel sterker binnenkomen. Wanneer er noch aandacht was voor hetgeen er destijds gebeurde noch voor het omarmen van de intensiteit, kan dat erg diepe wonden hebben geslagen.

Steun en hulp bij begaafdheid

Hulp vinden als begaafde is niet evident in de klassieke hulpverlening, en dan vooral niet wanneer je je aan de rechterzijde van het begaafdheidsspectrum bevindt (gaande van hoogbegaafd tot extreem begaafd).

Vele hulpverleners weten zich geen blijf met de intensiteit en de complexiteit van hun begaafde cliënt. Ze hebben meestal weinig tot geen kennis omtrent het omgaan met (hoog)begaafde cliënten. Hertraumatisering en misdiagnosticering komen frequent voor bij (hoog)begaafde kinderen en volwassenen.

Het goede nieuws is dat ik merk dat begaafde volwassenen hun intensiteit ook kunnen transformeren naar versnelde helingsprocessen. Voorwaarde hierin is wel dat je je durft verbinden, je durft openstellen, hulp durft te aanvaarden. Dat kan erg uitdagend zijn. Het kan immers zijn dat je wantrouwig bent geworden, dat je alles alleen wil oplossen.
 

Er is niks mis met jou


Je hoeft hier niet alleen doorheen

Indien je je herkent in bovenstaande heb je al een erg belangrijke eerste stap genomen: bewustwording.

Als je graag verder samen met mij wil bekijken hoe je deze bewustwording een plaats kan geven in je verdere leven, ben je welkom voor begeleiding.

Verdere info omtrent mijn werkwijze

Together we can do this 🍀