Herkennen, verwerken en helen van c-ptss/c-ptsd

In deze blog heb ik ernaar gestreefd om een blik te werpen op c-ptss vanuit een holistische benadering. Met holistisch bedoel ik dat zowel lichaam, geest als ziel worden meegenomen én dat ik zowel inzichten vanuit wetenschappelijke, hedendaagse psychologische studies meeneem als inzichten uit aloude wijsheden zoals het sjamanisme.

Gezien ik zelf jarenlang symptomen van c-ptss heb vertoond en ik zeer moeizaam gepaste hulp vond, ben ik diepgaand op zoek gegaan naar inzichten, methodieken voor heling van c-ptss. Er wordt wel eens beweerd dat heling van c-ptss onmogelijk is. Ik ben het daar niet mee eens. Waar ik het wel mee eens ben, dat is dat heling van c-ptss erg uitdagend kan zijn. Zodra iemand echter bereid is om de uitdaging voor diepgaande heling aan te gaan, is er heel veel mogelijk.

Het is mijn wens dat deze blog jullie hoop mag brengen. Hoop dat ook jij verdere heling mag & kan ontvangen. In deze blog staan heel wat richtlijnen opgesomd die kunnen helpen om meer richting te geven aan welke methodieken/personen jou kunnen helpen/ondersteunen in je verdere helingsproces. Belangrijk is hierbij dat je voor jezelf nagaat/invoelt wat resoneert met jou.

Wat is een 'complexe posttraumatische stressstoornis' (c-ptss)?

Indien je vertrouwd bent binnen het mentale hulpverlenerslandschap ken je allicht de DSM (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders). De DSM is de 'Bijbel' bij de meeste academisch geschoolde hulpverleners.

Wanneer mensen met mentale uitdagingen hulp zoeken, wordt vrijwel altijd naar een verklaring gezocht bij diagnoses die terug te vinden zijn binnen deze DSM. Gezien c-ptss als diagnose (nog) niet voorkomt in de laatste versie van de DSM wordt deze diagnose nog maar zelden gesteld, en dat terwijl c-ptss vaak voorkomt.

C-PTSD staat voor Complex Post Traumatic Stress Disorder. In het Nederlands vertaald als C-PTSS oftewel Complexe Post Traumatische Stress Stoornis. 

c-ptsd herkennen, verwerken en helen Social Balance

Verschil tussen acuut en chronisch/complex trauma

Om te begrijpen wat c-ptss inhoudt, is het belangrijk om het onderscheid te zien tussen acuut trauma en chronisch/complex trauma.

Acuut trauma ontstaat door een eenmalige gebeurtenis. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het beleven van een natuurramp, een oorlog, een ongeval, een slecht begeleide medische ingreep, een verkrachting, ... Wanneer zo'n gebeurtenis erg overweldigend is en geen goede begeleiding en/of integratie van het voorval plaatsvindt, kan er ptss ontstaan, een post-traumatische stress-stoornis.

Chronisch trauma is - zoals de naam aangeeft - gecompliceerder. Bij chronisch trauma is er sprake van meervoudige en/of langdurige ingrijpende gebeurtenissen. Vormen van chronisch trauma kunnen zijn: ontwikkelingstrauma, hechtingstrauma, sexual trauma. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind dat opgroeit binnen een dysfunctioneel gezin, een kind dat zwaar gepest wordt, een kind dat (meermaals) verkracht is (al dan niet door een bekende), een kind waarvan de ouders emotioneel onbeschikbaar zijn, een kind dat opgroeit met een verslaafde ouder, een kind dat opgroeit tussen geweld, een kind dat opgroeit bij (een) psychisch zieke ouder(s), een kind wiens karakter niet geaccepteerd wordt, een kind dat zichzelf niet ten volle kan ontplooien.

De laatste jaren komt er vanuit de US steeds meer aandacht voor ACEs. ACE staat voor Adverse Childhood Experience. In het Nederlands vrij vertaald als een ingrijpende ervaring in de (vroege) kindertijd. Helaas komen ACEs zelden alleen voor. Kinderen die opgroeien in dysfunctionele omstandigheden krijgen vaak te maken met een combinatie van ingrijpende ervaringen. Indien dit gebeurt en er een opeenstapeling is van verschillende types trauma spreken we van complex trauma.

Toxische stress die omslaat in traumatische stress - c-ptsd Social Balance

Toxische stress die omslaat in traumatische stress

Afhankelijk van de context, van de ernst van de feiten, van de begeleiding én van het karakter van het kind kan opgroeien met ACEs chronische stress opleveren bij een kind. Wanneer zo'n chronische stress niet (h)erkend wordt, niet behandeld wordt, kan deze chronische stress omslaan in toxische/traumatische stress. In deze blog kan je meer lezen omtrent toxische stress en de baanbrekende ACE-study van Dr. Vincent Felitti.

Wanneer je meer wil weten over de effecten van traumatische stress op lichaam, geest en brein kan ik van harte het boek 'Traumasporen' van Bessel van der Kolk (in het Engels 'The Body Keeps the Score') aanbevelen. Ook het boek Ingrijpende jeugdervaringen (in het Engels 'the deepest well') van Nadine Burke Harris is een aanrader. Of je kan hier haar filmpje op YouTube bekijken.

Onbehandelde traumatische stress kan uitmonden in c-ptss

Wanneer traumatische stress onbehandeld blijft, kan dit uitmonden in c-ptss. Gezien c-ptss niet als diagnose voorkomt in de huidige DSM, worden er vaak foutieve diagnoses opgesteld bij mensen die kampen met een complexe post-traumatische stress-stoornis.

Niet bepaald uit onwil, maar vaak uit onbewustheid. Er blijkt nog maar (zeer) weinig bewustwording te zijn in België en Nederland omtrent de effecten van types trauma als existentieel trauma, ontwikkelingstrauma, geboortetrauma, hechtingstrauma, symbiosetrauma, sexual trauma. Types trauma die aanleiding kunnen geven tot c-ptsd.

Verschillen in symptomen en behandeling tussen ptss en c-ptss

Terwijl ptss vaak gekenmerkt wordt door angstaanvallen, flashbacks en agressief gedrag, zijn de kenmerken van c-ptss vaak veel ingrijpender en langduriger. Het behandelen van c-ptss vereist dan ook een andere aanpak dan het behandelen van ptss. Het behandelen van c-ptss vereist in mijn visie een holistische aanpak, een aanpak waarbij zowel lichaam, geest en ziel mee in beschouwing worden genomen.

Kenmerken van c-ptsd Social Balance

Wat kunnen kenmerken zijn van een persoon die kampt met c-ptss?

* laag zelfbeeld
* onverklaarbaar laag energiepeil
* wisselend energiepeil
* wisselende stemmingen
* moeilijkheden in het aangaan van relaties
* wantrouwen ten opzichte van anderen
* isolement van anderen
* burn-out; moeilijkheden op het werk
* moeilijk kunnen omgaan met autoriteit (dit komt vaak voor wanneer er sprake is geweest van seksueel misbruik)
* hyper-arousal - snel overweldigd zijn
* hypo-arousal - verdoofd zijn
* dissociëren - niet in contact staan met de realiteit, met in het nu zijn
* het lijkt alsof bepaalde lichaamsdelen oneigen zijn, los van elkaar staan
* vermijden van bepaalde plaatsen en/of personen
* ervan overtuigd zijn dat de wereld een onveilige plaats is
* concentratiestoornissen
* moeilijkheden met slapen
* altijd op de hoede zijn
* rusteloosheid
* angstgevoelens
* snel schrikken
* duizeligheid
* misselijkheid
* ervan overtuigd zijn voor het ongeluk geboren te zijn
* suicidale gedachten
* het leven geen richting kunnen geven
* moeilijkheden met focus
* moeite met het reguleren van emoties
* gevoelens van eenzaamheid
* twijfelen aan de reden van het bestaan
* dissociatieve amnesie (de gebeurtenissen zijn uit het expliciete geheugen verdwenen)

Dit laatste komt vaak voor wanneer de gebeurtenissen zo ingrijpend en zo veelvuldig waren dat het kind tijdens de feiten is gaan dissociëren (een vorm van uit het lichaam treden). Zo blijkt dissociatieve amnesie vaak voor te komen bij verhalen van (langdurige) incest op jonge leeftijd. Indien je meer wil lezen over dissociatieve amnesie kan ik je deze blog aanbevelen: dissociatieve amnesie & Stockholmsyndroom na incest

Symptoombestrijding in plaats van naar de oorzaak te gaan

Wanneer iemand met c-ptss aanklopt bij de traditionele gezondheidszorg wordt maar zelden een juiste diagnose gesteld. 

In de (traditionele) hulpverlening bestaat er een tendens om aan symptoombestrijding te doen in plaats van te zoeken naar de oorzaak van de klachten. Slaapklachten worden 'opgelost' met slaappillen, depressieve klachten worden 'opgelost' met anti-depressiva, en ga zo maar door. Of er wordt doodleuk gezegd: 'Leer er maar mee leven'. Erg jammer, zo'n 'diagnose'. Zo ontneem je een patiënt of cliënt alle hoop op herstel. 

Verslavingen, eetstoornissen, burn-out, ongepast gedrag, lichamelijke klachten ten gevolge van onbehandeld chronisch trauma

Hetzelfde geldt voor het behandelen van allerlei soorten gedrag. Denk hierbij aan verslavingsgedrag, aan eetstoornissen, aan dwangmatig gedrag, aan agressief gedrag, aan ongepast gedrag. Heel vaak ligt onverwerkt chronisch trauma aan de grondslag van verslavingen, eetstoornissen, ongepast gedrag.

Ook bij het behandelen van deze verslavingen, gedragsproblemen of eetproblematieken geldt: doe niet aan symptoombestrijding. Met andere woorden: focus niet alleen op de verslaving of op het gedrag maar onderzoek tevens de oorzaak van dit gedrag, van deze verslaving.

Verder is onverwerkt chronisch trauma vaak de oorzaak van 'onverklaarbare' ziektes. Traumatische/toxische stress kan een trauma body creëren. De toxische stress veroorzaakt door onverwerkt trauma kan letterlijk in elke vezel van het lichaam gaan zitten. Denk hierbij aan ziektes als cvs, fybromyalgie, bepaalde vormen van kanker, multiple sclerose, IBS (prikkelbare darm). Niet altijd ligt onverwerkt chronisch trauma aan de grondslag van deze ziektes, maar wel erg vaak. 

Brainspotting bij heling van c-ptss Social Balance

Brainspotting bij heling van c-ptss in combinatie met hoogbegaafdheid

In 2021 kwam de techniek ~ methodiek van Brainspotting op mijn pad. Ik ben gaan onderzoeken ~ evalueren of Brainspotting ondersteunend kan werken bij mensen die symptomen vertonen van c-ptss én die zich herkennen in hoogbegaafdheid. 

Om uit te testen of Brainspotting effectief helend ~ ondersteunend kan werken bij hoogbegaafde mensen heb ik de proef op de som voor mezelf genomen door zelf sessies te volgen en de opleiding Fase I te gaan volgen. Mijn eerste sessie Brainspotting had tot resultaat dat mijn symptomen van dissociatie verminderden én dat er verdere emotionele heling plaats vond. Dat laatste kwam naar mijn gevoel vooral tot stand door de houding van de therapeute in kwestie. Het verminderen van de dissociatie is allicht tot stand gekomen door de houding van de therapeut, door de techniek van de Brainspotting in combinatie met het gegeven dat ik intussen jarenlang ervaring heb met het omgaan met traumaheling.

De opleiding Brainspotting fase I heb ik afgerond in februari 2022. Ik ben hierbij tot de vaststelling gekomen dat Brainspotting niet altijd is aangewezen bij ernstige symptomen van c-ptss, bij (een verleden van) dissociatieve amnesie al dan niet in combinatie met hoogbegaafdheid. Zelf kwam ik tijdens de oefensessies telkens weer terecht in traumatische herinneringen. Intussen weet ik hoe hiermee om te gaan. Uit persoonlijke ervaring kan ik meegeven dat het immens heftig kan zijn wanneer traumatische herinneringen voor het eerst weer naar het bewuste geheugen komen. Het is dan van cruciaal belang dat de therapeut je hierin kan begeleiden. 

Allicht kan Brainspotting waardevolle resultaten opleveren bij ptss ~ bij acuut trauma (trauma met de grote T zoals dat heet). C-ptss (trauma met de kleine t) vereist echter vaak een andere aanpak dan ptss. In die optiek kan je Brainspotting enigszins vergelijken met EMDR (Brainspotting is een afgeleide van EMDR). Ik heb al vaker vernomen van hoogbegaafde cliënten dat EMDR erg heftig was voor hen. Wat heling van c-ptss bij hoogbegaafdheid betreft geef ik graag het volgende mee: hoogbegaafden hebben een brein dat anders gestructureerd is. Bovendien komen prikkels/ervaringen/herinneringen vaak veel sterker binnen bij hoogbegaafden dan bij mensen die eerder neurotypisch zijn. Het gegeven van andere breinstructuur / sterke intensiteit bij hoogbegaafdheid gecombineerd met het gegeven dat traumatische ervaringen eveneens de structuur van het brein veranderen, maakt dat het voor hoogbegaafden met symptomen van c-ptss goed uitkijken ~ invoelen is welke (brainbased-)methodes resoneren met hen / aangewezen zijn.

Medicatie, MDMA, psychedelische planten en plant sjamanisme als remedie voor c-ptss

Medicatie kan nuttig zijn om de scherpe randjes van de symptomen van c-ptss af te halen. De huidige medicatie zal echter nooit c-ptss oplossen. Tot nader order bestaat hier geen medicijn voor. Bovendien bestaat de kans dat medicatie de mogelijkheid ontneemt om trauma diepgaand te helen. Om trauma diepgaand te helen, dient er namelijk naar de oorzaak gegaan te worden. Medicatie is symptoombestrijding, het neemt de oorzaak van de klachten niet weg.

Er worden momenteel (2019) testen gedaan naar het behandelen van c-ptss via MDMA (XTC). Bessel van der Kolk is zich hiervoor aan het engageren. Volgens hem zijn de eerste resultaten veelbelovend.

Een andere test is het inzetten van psychedelische planten zoals Ayahuasca. Traumadeskundige Gabor Maté is grote voorstander van deze methode. De kanttekening hierbij is dat het erg belangrijk is dat Ayahuasca deskundig, ethisch én gekaderd wordt ingezet. Het is niet zomaar iets om 'even uit te testen'. 

De laatste tijd (in 2020) komen er vanuit de academische wereld steeds meer geluiden dat er positieve resultaten kunnen bereikt worden met behulp van psychedelische middelen ~ planten.

Ik bestudeer nu al een tijdje de helingsmethodes van sjamanen. Er zijn verschillende stromingen binnen het sjamanisme. Een van de stromingen is 'Plant Shamanism'. Sjamanen die voornamelijk 'plant sjamanisme' toepassen, verbinden zich met de spirit van een plant en zetten zo deze plant in om trauma te helen. Tot voor kort vond ik dat maar een raar gegeven. Intussen kan ik echter vanuit eigen ervaring aangeven dat het werkt. Sinds ik mijn eigen lokale plant & flower spirits heb ontdekt, is mijn persoonlijke helingsproces in een stroomversnelling gekomen. Ik kan moeilijk cognitief verklaren hoe die connectie met mijn plant & flower spirits werkt. Wat ik wel met mijn hand op het hart kan zeggen, is dat het werkt. Heel diepgaand 🌹🌿

Ik hoorde onlangs een Amerikaanse shamanic practitioner zeggen: 'You cannot say that you cannot be healed, if you did not try shamanic healing'. Ik ben het eens met die bewering.

Een holistische, zachte aanpak

Tot nader order bestaat er geen magische toverformule die c-ptss 'ineens' oplost. De 'c' binnen c-ptss staat voor chronisch, hetgeen betekent dat het reeds lange tijd in iemands systeem zit, vaak decennia lang. Het is een utopie om te geloven dat chronische/traumatische stress die decennialang in ons systeem zit, 'ineens' kan opgelost worden. Zo werkt dat niet.

Een holistische aanpak blijkt aangewezen. Traumatische ervaringen hebben een impact (gehad) op het hele wezen van de getroffene en vergen dan ook om een aanpak waarbij het hele wezen in betrokken wordt: mentaal, emotioneel, lichamelijk, energetisch, spiritueel.

Trauma helen dankzij verbindende relaties - trauma helen in verbinding

Trauma helen in verbindende relaties

Een van de meest waardevolle methodes voor het helen van chronisch/complex trauma zijn het aangaan van verbindende relaties. Ontwikkelingstrauma is ontstaan in ongezonde/toxische relaties. Gezonde en verbindende relaties fungeren als tegengif. Dit kan je ook lezen in deze blog. 

En dit is meteen een uitdaging: getroffenen van chronisch en complex trauma zijn vaak erg wantrouwig, ook voor hulpverleners.

Wanneer een getroffene van c-ptss de kenmerken van hoogbegaafdheid vertoont, kan er bovendien een sterke neiging ontstaan om alles alleen en cognitief op te lossen. Ik heb zelf ook lange tijd gedacht dat ik mijn complex trauma alleen en met kennis kon oplossen. Geloof me, zo werkt het niet. C-ptss alleen oplossen gaat niet. C-ptss alleen via kennis/mentaal oplossen, werkt ook niet.

Wat dat relationele, verbindende stuk betreft, vind je het als lezer misschien fijn om eens deel te nemen aan een kleinschalige groepsactiviteit die ik organiseer. Mijn activiteiten zijn altijd in kleine groep omdat naar mijn mening ~ gevoel veiligheid beter kan gewaarborgd worden in een kleine groepssetting. Ik organiseer zowel online als fysiek groepsactiviteiten ~ workshops. En dit in verschillende vormen: korte trajecten, middellange trajecten, verschillende thema's gerelateerd aan holistic healing. Op de pagina 'Activiteiten' vind je een overzicht van de actuele activiteiten & links naar interviews/podcasts. Wat je ook kan doen, is je inschrijven voor mijn nieuwsbrief (onderaan deze pagina) zodat je op de hoogte kan blijven van toekomstige activiteiten ~ workshops ~ groepssessies.

Trauma helen via lichaam, geest en ziel

In België en Nederland is er veel animo voor cognitieve gedragstherapie (CGT). Deze vorm van therapie werkt cognitief en focust op gedragsverandering. Op zich is er niks mis met deze therapie ware het niet dat CGT alleen onvoldoende is om chronisch trauma te helen. Het werkt vooral op het mentale en het emotionele vlak. Bij deze vorm van therapie wordt er niet met het lichaam gewerkt.

Zoals eerder vermeld, zit chronisch trauma in elke vezel van ons lichaam, van onze geest en van onze ziel. Enkel inzetten op het mentale, op het cognitieve is dan ook niet voldoende. Alle levels dienen meegenomen te worden: mentaal, emotioneel, lichamelijk, energetisch en spiritueel. Dit laatste vooral naar zingeving toe.

Inzetten van het lichaam - Somatic Experiencing ~ traumasensitieve yoga ~ dans

Persoonlijk ben ik van mening dat lichaamsgerichte therapie, zoals bijvoorbeeld Somatic Experiencing, een naturalistische, holistische therapie ontwikkeld door Peter Levine waardevol kan zijn. Bij Somatic Experiencing wordt ook vaak het spirituele aspect mee in rekening genomen, in meer of mindere mate al naargelang de Somatic Experiencing Practitioner. Waar ik echter niet achter sta dat is de bewering die sommige practitioners doen 'het lichaam weet alles, het hoofd doet niet mee'. Dat klopt niet. Ons hoofd ~ ons brein is ook onderdeel van ons lichaam.

Het inzetten van het lichaam kan ook in de vorm van andere bewegingsmethodieken zoals bijvoorbeeld yoga. Bessel van der Kolk heeft hier uitvoerige studies omtrent gedaan. Dit kan je terugvinden in zijn boek 'Traumasporen'

Belangrijk hierbij is dat de yoga 'traumasensitief' wordt gegeven. Mensen met chronisch trauma in hun systeem hebben een erg gevoelig zenuwstelsel. Wanneer de yoga-instructeur geen of te weinig kennis heeft van de dynamieken die spelen bij mensen met chronisch trauma in hun zenuwstelsel zal yoga in het beste geval niet helpen, in het slechtste geval kan het hertraumatiserend werken.

Dans kan overigens ook erg bevrijdend werken. Het kan letterlijk het lichaam losmaken. Figuurlijk kan het ook emoties losweken. Kan ook heel waardevol zijn als dat resoneert met jou.

Massages, al dan niet energetisch

De laatste tijd ervaar ik zelf steeds meer hoe heilzaam bepaalde lichaamsmassages kunnen zijn. In het verleden waren massages niet aan mij besteed om de eenvoudige reden dat ik nog niet veilig genoeg in mijn eigen lichaam zat. Er lag nog teveel onverwerkt trauma in mijn lichaam opgeslagen.

Wanneer je een (energetische) massage laat uitvoeren, is het ook hier belangrijk om zo'n massage te laten uitvoeren door iemand bij wie je je veilig voelt. Idealiter heeft degene die de massage uitvoert ook een basiskennis van trauma.

Volwassenen die zijn opgegroeid in uitdagende omstandigheden hebben vrijwel altijd een verstoorde relatie met hun eigen lichaam. Massages zullen dan ook enkel heilzaam zijn wanneer er voldoende mate van veiligheid in het lichaam aanwezig is en wanneer degene die de massage geeft voldoende veilig aanvoelt.

Herkennen, verwerken en helen van cptss Social Balance

Trauma healing via sjamanisme ~ balanceren van energie ~ shamanic depossession ~ shamanic extraction ~ soul retrieval

Volgens de leer van het sjamanisme - en ik volg hun visie - is c-ptss niet zozeer een stoornis, maar een verliezen van de ziel. Sjamanen ~ energy healers kunnen rituelen uitvoeren die verloren stukken van de ziel terughalen. Zo kan bijvoorbeeld een 'soul retrieval' een erg krachtige manier zijn om stukken ziel die zijn afgesplitst tijdens traumatische omstandigheden weer terug te halen.

Je kan bij mezelf terecht voor een soul retrieval. Verdere informatie omtrent soul retrieval kan je hier vinden: Soul Retrieval bij symptomen van c-ptss

Wanneer ik mensen begeleid, focus ik mij ook steeds op hun energie en tune ik in op vragen als: 'Welke energie straalt de persoon uit?' 'Voelt het auraveld zuiver? 'Welke chakra's voelen uit balans?' 'Op welk vlak (mentaal, emotioneel, lichamelijk, spiritueel, energetisch) voelen er nog blokkades?' 

Zo zal ik nooit een soul retrieval uitvoeren alvorens ik het energieveld van de cliënt heb gecheckt en - indien nodig - gereinigd.

Naar mijn mening is er momenteel binnen het Westerse sjamanisme soms onvoldoende aandacht voor 'vreemde energieën'. Vreemde energieën kunnen in verschillende vormen komen. Het kunnen energieën van overleden personen zijn (verwijderen via depossession) of het kunnen oneigenlijke energieën zijn in non-human form of van personen die nog leven (verwijderen via extraction).

Iemand die veel traumatische ervaringen heeft meegemaakt en/of zich herkent in hoogsensitiviteit~hoogbegaafdheid, is meer vatbaar voor het opnemen van vreemde energieën. Traumatische ervaringen kunnen verstoringen binnen het energieveld/aura veroorzaken. Indien er sprake is geweest van soul loss, dan zijn er gaten geslagen binnen het energieveld. Vreemde energieën kunnen een persoon/het auraveld 'binnendringen' via deze verstoringen/gaten. Indien er sprake is van zo'n vreemde energieën is het belangrijk dat deze verwijderd worden. Deze energieën horen immers niet thuis binnen het energieveld van een persoon. Zodra het energieveld voldoende zuiver is, kan er overgegaan worden tot het terugroepen van verloren zielsdelen (soul retrieval). 

Shamanic Healing Social Balance

Indien het gaat om de energie van een overleden persoon die 'verloren' is gelopen in zijn/haar weg naar het Licht, kan deze energie compassievol begeleid wordt naar de wereld van het Licht. Het is niet de bedoeling dat de energie van een overleden persoon 'earthbound' blijft, op Aarde blijft hangen. 

In het Engels heet het proces van het verwijderen van een energie van een overleden persoon 'Shamanic Depossession'. Waar er hier in het Westen stilaan meer bekendheid komt omtrent ayahuasca en omtrent soul retrievals, is er nog maar weinig bekendheid omtrent het sjamanistische proces van 'depossession'. Bij een ritueel van 'depossession' wordt de energie van de overleden persoon op een compassievolle manier begeleid naar het Licht. Ik schrijf hier bewust 'compassievol'. Zo'n proces heeft niks te maken met het traumatische gegeven van exorcisme. Dat lost niks op. Wanneer een energie zo heftig/traumatisch wordt uitgedreven, gaat deze immers gewoon verder naar een andere ruimte/persoon. Dat heeft geen zin en is uiterst traumatisch voor zowel de 'gastheer' als voor de energie die eigenlijk gewoon op zoek is naar rust en balans.

Indien het gaat om een energie van een persoon die nog leeft of van energieën die bijvoorbeeld zijn ontstaan in het mentale lichaam (bijvoorbeeld door onzuivere, donkere gedachten) of emotionele lichaam (bijvoorbeeld door onverwerkt verdriet, onverwerkte emoties) dan heet het proces van het weghalen~transformeren van deze energie 'Extraction'.

Zelf heb ik mijn gave om oneigenlijke energieën op te sporen, versterkt. Ik kan het aanvoelen wanneer er een vreemde, oneigenlijke energie in het auraveld van een persoon resideert. Op een zachte, compassievolle manier kan ik een dergelijke energie uit het energetisch veld van de 'gastheer' halen. Hierin word ik telkens geassisteerd door allerhande energieën die de kracht bezitten om Donker te transformeren naar Licht 🌟

Soms gebeurt het dat zo'n oneigenlijke energieën dieper geïntegreerd zijn. Zo'n energie hangt dan niet zozeer in iemands auraveld maar is door meerdere lagen (energetisch, mentaal, emotioneel) gedrongen om vervolgens zich vast te hechten in het fysieke lichaam. Wanneer een oneigenlijke energie zich in het fysieke lichaam heeft genesteld, kost het meer moeite om deze te verwijderen. En dit omwille van de hogere densiteit van het fysieke lichaam. Het kost meer moeite, maar het kan. Ik fungeer in dergelijke processen als een soort van assistente. Ik word hierin gestuurd door aartsengelen. Aartsengelen kunnen via mijn energieveld doordringen tot bij de oneigenlijke energie die in het fysieke lichaam van de 'gastheer' zit. Bijkomende assistentie krijg ik hierbij van krachtige Edelstenen & Spirit Guides uit de Planten-, Bloemen- en Dierenwereld. Indien een cliënt zelf in nauw contact staat met zijn/haar Spirit Guides worden deze ook compassievol mee ingeroepen.

Samengevat kan je stellen dat een Soul Retrieval bij mensen die ernstig trauma hebben meegemaakt het meeste kans op slagen heeft indien:
🌟 het energieveld van de cliënt mooi zuiver is (na extraction ~ depossession indien nodig)
🌟 de healer een zuivere, respectvolle connectie heeft met zijn/haar Guides
🌟 er een compassievolle connectie bestaat tussen de energetische healer en de cliënt
🌟 de cliënt zich op zijn/haar gemak voelt bij de healer/binnen de ruimte zodat het zenuwstelsel zich in een gereguleerde staat bevindt

Indien Shamanic Healing resoneert met jou, verwijs ik je graag naar mijn Shamanic Healing traject waarin we samen shamanic werken. In de blogsectie 'Healingen' kan je ook nog verdere informatie vinden omtrent Shamanic Healing.

Indien je graag meer wil weten over Soul Retrieval kan het boek 'Soul Retrieval' van Sandra Ingerman een fijne aanbeveling zijn. Indien je meer wil lezen omtrent Shamanic Depossession kan het boek 'Shamanic Depossession' van Peter Salomone een aanrader zijn.

Systemisch werken via opstellingen

Verder zijn er ook heel wat waardevolle helingstechnieken die systemisch werken. Ook hier geldt: het is van cruciaal belang dat degene die het systemische werk verricht voldoende kennis heeft van chronisch/complex trauma. EN dat degene die het systemisch werk aanbiedt zijn of haar eigen trauma voldoende geheeld heeft. Zoniet bestaat er kans op projectie of erger nog op hertraumatisering.

Een techniek waar ik zelf erg van houdt omwille van het non-invasieve karakter, is het werken met opstellingen. Sinds 2021 ben ik opgeleid om deze techniek toe te passen. Ik pas technieken van opstellingen regelmatig toe op mezelf en hanteer het in mijn praktijk wanneer dat aangewezen voelt.

Het fijne aan het werken met opstellingen is dat het inzichten kan brengen, energetische blokkades in kaart brengt, energetische blokkades kan opheffen, energetische shifts kan ondersteunen én dat het op verschillende vlakken kan werken: emotioneel, lichamelijk, energetisch, spiritueel én mentaal.

Bij het werken met opstellingen wordt vaak geopperd dat het hoofd 'niet meedoet'. Die stelling ondersteun ik niet. In mijn visie doet het hoofd wel degelijk mee. Het hoofd gaat in een opstelling echter niet de hoofdrol spelen 😉

Vooral de taal van het lichaam en het aanvoelen van energie zijn hoofdrolspelers. Het hoofd is een figurant in dit spel. 

Zorg dat je goed geïnformeerd bent

Ik kan het niet genoeg benadrukken: zorg dat je goed geïnformeerd bent als je vermoedt dat je kampt met chronisch trauma en je wil hiervoor hulp inschakelen. Het is allerminst mijn bedoeling om paniek te zaaien. Ik kom echter zoveel gevallen van hertraumatisering in de hulpverlening tegen dat ik het mijn menselijke plicht vind om hierover te schrijven. Om die reden vind ik psycho-educatie cruciaal.

Ik noem mezelf wel eens de wandelende trauma-encyclopedie. Die kennishonger van mij heeft mede te maken met het feit dat ik cognitief hoogbegaafd ben. Door mijn manier van denken, wil ik altijd het grotere geheel snappen (top-down denken).

Het is absoluut niet nodig dat je trauma begrijpt vanuit het grote geheel tot in de kleinste details. Een zekere basis van trauma-educatie raad ik wel eenieder aan, om zo op zijn minst voldoende geïnformeerd te zijn bij het kiezen van gepaste hulpverlening.

Bijkomende tips/hulpbronnen voor het verminderen van toxische stress

In onderstaande graphic heb ik een aantal handvaten/hulpbronnen/hulpmiddelen samengebracht die allen kunnen bijdragen aan het verminderen van toxische stress.

Verwerken en helen van chronisch trauma, van toxische stress

Volg je intuïtie - tune in op je innerlijke wijsheid

Dit is misschien wel de meest belangrijke, maar tevens de meest uitdagende tip: volg je intuïtie - tune in op je innerlijke wijsheid. Jijzelf hebt alles in je om jezelf te helen van chronisch trauma. Indien er echter nog teveel traumastof, teveel toxische stress in je lichaam zit, is je intuïtie vaak ondergesneeuwd en durf je niet meer te vertrouwen op je innerlijke wijsheid. In deze blog kan je meer lezen omtrent de intuïtie bij hoogbegaafden: 'Intuïtie bij hoogbegaafden met complex trauma'

Inschakelen van professionele hulp

Een beroep doen op gepaste, betrouwbare, compassievolle hulpverlening kan erg waardevol zijn op momenten dat je voelt dat je in een impasse zit.

Als je ervoor opteert om hulpverlening in te schakelen, kan ik je aanraden om erop te letten dat de hulpverlener jou stimuleert in het dichter brengen naar je innerlijke wijsheid. Hulpverleners die enkel adviezen geven, die hun autoriteit willen laten gelden, die aan klantenbinding doen, die onvoldoende kennis hebben van chronische trauma, die hun eigen traumastukken onvoldoende verwerkt hebben, kunnen contra-productief werken. Ook hier: volg je intuïtie bij het inschakelen van hulpverlening.

Mocht je graag begeleid worden door mezelf, dan verwijs ik je graag naar mijn visie en werkwijze.

Verdere info omtrent mijn werkwijze vind je hier

C-ptss is een gewone reactie op ongewone omstandigheden

Ik ben niet echt fan van de term c-ptss, en dan niet van de laatste 's'. Deze 's' staat  'stoornis'. Hoewel het gedrag en de ziektebeelden van een getroffene van chronisch en complex trauma ongewoon lijken en kenmerken van een stoornis kunnen hebben, is het een normale reactie op abnormale omstandigheden. In die zin vind ik de term 'stoornis' minder gepast.

Anderzijds hoop is dat c-ptss wel wordt opgenomen in de volgende versie van de DSM zodat er op zijn minst veel meer aandacht voor komt. Het woord 'stoornis' nemen we er voor lief bij.

Begeleidingen Social Balance

Er is altijd hoop

Graag wil ik deze blog eindigen met een positieve noot, en dat is deze: er is altijd hoop.

Ik weet uit eigen ervaring hoe zwaar het kan zijn om chronisch en complex trauma diepgaand te helen. Het is geen lineair proces. Het gaat met vallen en opstaan. Er komt echter altijd licht na duisternis. Er is altijd hoop, hoe zwaar jouw geschiedenis ook weegt. Trauma verwerken en trauma helen is mogelijk. Traumaheling is een transformatieproces. Je leven zal erna effectief getransformeerd zijn.

Als je voelt dat je begeleiding kan gebruiken in jouw transformatieproces, verwijs ik je graag naar mijn visie en werkwijze.

Verdere info omtrent mijn werkwijze vind je hier

Together we can do this 🍀